Tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016 og 2017

Norges Høyesterett fant at Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 kjennes ugyldig og Oslo kommune ble pålagt å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016 med renter. Skattyterne vant frem med at eiendomsskatten i Oslo var skrevet ut for sent. Gruppemedlemmene vant ikke frem med spørsmålet om Oslos eiendomsskattemodell var ugyldig, men Høyesterett fant at kommunen har "beveget seg nær den grensen eigedomsskattelova" setter.

Når utskrivningen for 2016 var ugyldig fordi den var skrevet ut for sent, vil eiendomsskatt for boliger i året 2017 maks kunne være 2 promille etter eiendomsskatteloven § 13. En tredjedel av eiendomsskatten for 2017 – om lag 150 millioner kroner – må da tilbakebetales som en direkte følge av Høyesteretts dom.

​Oslo kommune har nå formelt vedtatt å tilbakebetale eiendomsskatten som ble kjent ugyldig av Høyesterett. Kommunen vil tilbakebetale alt for 2016 og en tredjedel for 2017 til alle som betalte eiendomsskatt i Oslo i disse årene. Pengene tilbakebetales med renter til den kontoen eiendomsskatten ble betalt fra.  De aller fleste vil få pengene tilbakebetalt innen utgangen av oktober. Les mer på kommunens hjemmeside her.

Kjennelse og dom fra Norges Høyesterett kan du lese her

Frivillig økonomisk bidrag

Ankesaken har blitt finansiert ved frivillig økonomisk bistand fra gruppedeltakerne. Gruppedeltakerne ble bare tilkjent delvis omkostninger. Dersom du har anledning til å bidra med økonomiske støtte, kan du overføre kr. 1 500,- til ankesakens klientkonto i Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Det presiseres at dette ikke er obligatorisk, og at dette gjøres helt uten risiko for å bli ilagt ytterligere kostnader.

Vipps: 122156 (NB. Velg "kjøp noe" og ikke "vipps en venn" før du skriver inn nummeret)

Kontonummer: 6053.05.04347 (Kontomottaker: Wiersholm)