Om saken

Bakgrunn

Fra 2016 ble det i Oslo kommune innført eiendomsskatt  med et bunnfradrag på 4 MNOK. Dette medførte at hele eiendomsskatten ble båret av 2 av 10, mens 8 av 10 av boenhetene i Oslo kommune ble fritatt for eiendomsskatt.

Den 9. desember 2016 ble det tatt ut gruppesøksmål mot Oslo kommune, med påstand om å få kjent eiendomsskatten for 2016 i Oslo ugyldig. Søksmålet ble anlagt som et gruppesøksmål. Om lag 3500 gruppemedlemmer er med i søksmålet.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsretts dom

Oslo tingrett frifant staten.

 

Borgarting lagmannsrett avsa dom og kjennelse 31. oktober 2018 i saken om gyldigheten av eiendomsskatt i Oslo kommune. Om lag 3400 gruppemedlemmer var med i ankerunden. Lagmannsretten fant at "Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 kjennes ugyldig" og "Oslo kommune pålegges å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016". Skattyterne vant frem med at eiendomsskatten i Oslo var skrevet ut for sent. 

Begge parter anker til Norges Høyesterett

Kommunen har anket lagmannsrettens dom. I anken skriver kommunen at skatten ikke er skrevet ut for sent, og at virkninger av eventuell for sen utskrivning ikke er ugyldighet. I tillegg påberopes saksbehandlingsfeil.

 

I vår anke anfører vi at Oslo kommunes eiendomsskattemodell er ulovlig. Subsidiært anfører vi at det må gis fullt bunnfradrag per boenhet. Prosessuelt anfører vi at de som ikke har klagd kan få prøvd utskrivingsvedtakene.

 

Både kommunen og vi skriver at saken er prinsipiell og bør prøves av Høyesterett. Dersom saken blir henvist til behandling vil rettskraftig dom antakelig foreligge før sommeren. ​